Algemene Voorwaarden Caloreclima Nederland BV

Artikel 1 Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering (waaronder levering) daarvan, betreffende door Caloreclima Nederland BV (hierna: ‘Caloreclima”) verkochte of te verkopen zaken, verder aangeduid met “Zaken”.
b. Een verwijzing door een contractant van Caloreclima naar diens eigen algemene voorwaarden wordt door Caloreclima uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2 Aanbieding
a. Alle aanbiedingen van Caloreclima, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. Mondelinge mededelingen zijn voor Caloreclima niet bindend, tenzij deze door haar binnen 14 dagen na het doen van de mededelingen schriftelijk zijn bevestigd.
c. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze expliciet zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Caloreclima ondertekende opdrachtbevestiging.


Artikel 3 Totstandkoming koopovereenkomst
a. In geval de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Caloreclima.
b. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of contractuele wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig, indien Caloreclima deze binnen 14 dagen schriftelijk heeft bevestigd en haar contractant daartegen niet binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
c. Afwijkingen met in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan haar contractant geen recht op vervanging, schadevergoeding of enig ander recht.

Artikel 4 Levertijden
a. Tussen de partijen geldt de levertijd die schriftelijk is overeengekomen. Deze levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
1. de ontvangstdatum van een eventueel overeengekomen vooruitbetaling;
2. de datum van totstandkoming van de koopovereenkomst.
Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden overeengekomen of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door haar contractant, wordt de levertijd verlengd met de periode die Caloreclima in haar optiek in redelijkheid nodig heeft om aan verplichtingen te voldoen.
Indien aan de zijde van de Caloreclima vertraging in de levering ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door haar contractant van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.
b. Indien buiten de schuld (zoals: vertragingen bij de fabrikant of bij het transport) van Caloreclima vertraging in de levering ontstaat, is Caloreclima hiervoor niet aansprakelijk.
c. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Caloreclima geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, haar contractant geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook. Ook heeft de contractant van Caloreclima bij overschrijding levertijd geen recht op ontbinding van de overeenkomst, noch op niet-nakoming van enige verplichting, welke door haar uit koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.


Artikel 5 Risico in verband met levering
a. Tot de levering van de Zaken heeft plaatsgevonden, zijn de Zaken voor rekening en risico van Caloreclima. Na de levering zijn de Zaken voor rekening van de contractant van Caloreclima.
b. De wijze van transport, verpakking, etc. wordt door Caloreclima bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat zij verplicht is de verpakking terug te nemen.
c. De verzending van de Zaken geschiedt steeds, dus ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de contractant van Caloreclima, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. Caloreclima, zijn.

Artikel 6 Betaling en eigendomsvoorbehoud
a. Betaling van aan de Caloreclima verschuldigde bedragen moet – tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen – geschieden binnen veertien dagen nadat de Zaken zijn geleverd.
b. Caloreclima heeft echter te allen tijde het recht het totaal van haar contractant verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van haar contractant te vorderen. Hiervan zal steeds sprake zijn bij bedragen boven € 25.000,–. De betalingsregeling hiervoor is dan als volgt:
40% bij opdracht;
30% bij aflevering;
30% binnen dertig dagen na levering.
c. Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden ten kantore van Caloreclima of op een door deze aan te wijzen bank- of girorekening.
d. Indien de contractant van Caloreclima niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Caloreclima zonder enige ingebrekestelling het recht haar contractant over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen van 2% per maand, onverminderd de aan Caloreclima verder toekomende rechten, waaronder het recht om – boven de eventuele gerechtelijke kosten – op de vordering vallende buitengerechtelijke incassokosten op haar contractant te verhalen.
e. Met inachtneming van het geen elders in deze voorwaarden voor risico, speciaal over het overgaan van risico op haar contractant is bepaald, gaat het eigendom van het door de Caloreclima geleverde product eerst op haar contractant over wanneer al het door haar contractant aan Caloreclima uit hoofde van leveringen verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Caloreclima is voldaan. Haar contractant zal mitsdien voor het haar geleverde, zolang geen algehele voldoening als omschreven heeft plaats gehad, het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door het product door welke oorzaak ook ontstaan, blijven dragen.

Artikel 7 Wettelijke voorschriften
De Zaken zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende Zaken zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de contractant. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.

Artikel 8 Garantie
a. De na te melden garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer de installatie door een F-gassen / Stek-gecertificeerde monteur is geïnstalleerd en in gebruik is gesteld.
Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat Caloreclima in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde Zaken, zulks voor de duur van achttien maanden, tenzij anders vermeld, nadat de Zaken zijn geleverd.
b. In afwijking van het bepaalde onder a geldt voor Zaken en onderdelen daarvan, welke Caloreclima niet zelf vervaardigd heeft, een garantie in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van Caloreclima, garantie wordt gegeven.
c. Garantie wordt – op straffe van verval van recht – slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan de contractant van Caloreclima direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven aan Caloreclima kennis geeft en bewijst, dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een tekortschieten van Caloreclima.
d. Caloreclima is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van de naleving van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde Zaken, toegepaste materialen of constructie daarvan.
e. Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits en/of constructiefouten van andere delen.
f. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van haar contractant of diens personeel of derden of aan wijzigingen of reparaties door haar contractant, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien haar contractant niet stipt de door de Caloreclima gegeven bedrijfs- en respectievelijke bedieningsvoorschriften is nagekomen.
g. Caloreclima is ter voldoening aan haar garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht om, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door Caloreclima, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuwe te monteren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven respectievelijk en worden, door de leverancier c.q. de montage der nieuwe onderdelen, eigendom van Caloreclima en worden aan haar door haar contractant franco geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.
h. Indien Caloreclima om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van Zaken te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van Zaken uit hoofde van de garantie, zullen – in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn – de garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl – in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn – Caloreclima de geldswaarde van de onderdelen, haar de oorspronkelijke door Caloreclima betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van Zaken, zal vergoeden.
i. Een beweerdelijke niet-nakomen door Caloreclima van haar hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft haar contractant niet van de verplichtingen, welke door haar uit de verkoopovereenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
j. De hierboven bedoelde garantieverplichting van Caloreclima vervalt, indien haar contractant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar in de koopovereenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
k. Voldoening door Caloreclima aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadeloosstelling.
l. In geval aan de geleverde Zaken zichtbare gebreken kleven en haar contractant bij acceptatie van de Zaken heeft nagelaten deze gebreken terstond bij Caloreclima te reclameren, vervalt de hierboven bedoelde garantieverplichting van Caloreclima.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en risico
a. De aansprakelijkheid van Caloreclima is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
b. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Caloreclima en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Caloreclima, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade dan gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
c. Indien Caloreclima, zonder de montage en/of in bedrijfstelling in opdracht te hebben, hierbij wel hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van haar contractant.
d. De contractant van Caloreclima is gehouden Caloreclima te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de Caloreclima in deze voorwaarden in de verhouding met haar contractant is uitgesloten.

Artikel 10. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de Caloreclima onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien –, die nakoming van die overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand of andere ernstige storing in het bedrijf van de Caloreclima of diens leveranciers. Ingeval van overmacht is Caloreclima gerechtigd om overeengekomen leveringstijden te verlengen of een koopovereenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 11 Ontbinding
a. Indien de contractant van Caloreclima niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting door de overeenkomst aan haar opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door de Caloreclima te leveren Zaken) alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf, zal zij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Caloreclima het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met haar contractant gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat de Caloreclima tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
b. Haar contractant is in geval van deze ontbondenverklaring verplicht Caloreclima volledig schadeloos te stellen. Indien Caloreclima zich daartoe bereid verklaart, kunnen reeds geleverde, doch kosteloos onbeschadigd terugontvangen, zaken tegen Caloreclima’s kostprijs (door Caloreclima aan te geven) in mindering komen. Tevens is Caloreclima gerechtigd om boven haar overige kosten en schaden door winstderving ter zake van de niet-uitvoering der overeenkomst te vorderen een bedrag, gelijk aan 10% van de overeengekomen koopsommen.
c. Het boven omschreven recht laat onverlet het recht van Caloreclima om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen haar contractant ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Caloreclima in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die zij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel 12 Algemeen
Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.

Artikel 13 Forum- en rechtskeuze
a. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – tussen Caloreclima en haar contractant, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland (locatie Leeuwarden).
b. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk der Nederlanden.

NAW gegevens:
Caloreclima Nederland BV is gevestigd aan de Zadelmakerstraat 31 te 9408 VG Assen.
Postadres: Zadelmakerstraat 31 9403 VG Vries, Tel: 06-10033006, Web: www.CaloreClima.nl,
E-mail info@CaloreClima.nl, KVK: 74269763, BTW: NL 8598.32.132B01
.

Contactgegevens

Stuur ons een bericht

Disclaimer CaloreClima Nederland BV

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld kan CaloreClima Nederland BV niet garanderen dat de website foutloos en/of ononderbroken functioneert.

CaloreClima Nederland BV en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid: alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. Voor vragen hierover verwijzen wij naar onze klantenservice.

Opgesteld dd: 14 maart 2019

Account aanvragen